Nově nás můžete kontaktovat telefonicky na 277 009 009. Letní vlna slev: ponořte se do léta ☀️ 25% sleva na KAŽDÝ druhý levnější produkt s kódem: LELOSI25 🎁 Dárek zdarma ke každému nákupu nad 2 500 Kč! 🎁

Obecná pravidla soutěže na Facebooku

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatel soutěže:
 2. LELOSI® mezinárodní značka zastoupena;
  UVECTO d.o.o.
  Kovinarska cesta 4
  1241 Kamnik
  Slovinsko
  info@lelosi.cz
  IČO: 8491526000
  DIČ: SI96314460

 1. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována či spojena se společností Meta a tato společnost za její průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti spojené se soutěží, musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Meta.

II. Podmínky účasti v soutěži

 1. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé sociálních sítí Facebook, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let.
 2. Výhercem se může stát pouze účastník soutěže s doručovací adresou na území České republiky.
 3. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána.
 4. Do soutěže se uživatel zapojí přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ ("Like") a přidáním emoji/smajlíka hor
 5. Přesná pravidla stanoví Soutěžní příspěvek.
 6. Termín konání soutěže je oznámen v Soutěžním příspěvku.

III. Výhra a kontaktování výherců

 • Výherci budou ze soutěžících vybráni způsobem uvedeným v Soutěžním příspěvku.

Soutěž bude probíhat od 3. 6. 2024 do 10.6. 2024. Losování o výhru proběhne dne 11.6. 2024 na adrese společnosti Uvecto d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik, Slovinsko.

 • Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 5 dnů od uvedeného termmínu konce soutěže a vyzváni, aby Pořadatele soutěže kontaktovali prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook.
 • Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů, od vyhlášení výherce, propadá výhra pořadateli.

IV. Ceny

 1. Cena je: dárkový poukaz pro 2 osoby v Hotelu Kolínská Bouda - Krkonoše - 2 dny se snídaní, vstup do bazénu a 30 min. vířivka
 1. Platnost voucheru/výhry je od 11.6.24 do 31.11.2024.
 2. V letní sezóně není v ceně výhry povolenka k vjezdu k hotelu Kolínská Bouda Krkonoše v hodnotě 200,- Kč, nutné uhradit v automatu Krnap v Peci pod Sněžkou.
 3. V zimní sezóně není v ceně výhry doprava k hotelu Kolínská Bouda Krkonoše a parkování v Peci pod Sněžkou (není možný příjezd autem k hotelu).
 4. Výhru nelze vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno.
 5. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.
 6. Výhry budou výhercům předány buďto v sídle organizátora, nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou adresu v České republice. Při vrácení zásilky, neproběhne žádný další pokus o doručení a výherce bude mít možnost si do 7 dnů od vrácení výhru vyzvednout v sídle organizátora, v v případě nevyzvednutí výhra propadne.

V. Práva a povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž ukončit či pozastavit, pozměnit její podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 2. Pořadatel neodpovídá za nesprávně uvedenou adresu uvedenou výhercem. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
 3. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen či zablokován; totéž platí i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 4. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 5. Výherce není oprávněn měnit termín pobytu 14 dní před příjezdem.

VI. Ustanovení o zpracování osobních údajů

 1. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži pořadateli soutěže v souladu s § 84 až 85 občanského zákoníku souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry.
 2. Soutěžící (dále též „subjekt údajů“) zapojením do soutěže poskytuje pořadateli (dále též „správce“) tyto své osobní údaje: jméno a příjmení, případně jedinečná přezdívka dle profilu soutěžícího na sociální síti Facebook. Až po výherci může být požadována dále adresa, email, telefonní číslo za účelem efektivního předání výhry (dále jen „osobní údaje“).
 3. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro plnění práv a povinností pramenících z jeho účasti v soutěži a soutěžící bere na vědomí, že pořadatel bude za tímto účelem poskytnuté osobní údaje zpracovávat ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), a rovněž s odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění, (dále jen „GDPR“), konkrétně na čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR. Dle čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR je zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu zákonné, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR je zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu zákonné, pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
 4. Soutěžící souhlasí s poskytnutím osobních údajů pořadateli pro účely, které přímo souvisejí se soutěží, a které případně nespadají do skupiny údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 5. Soutěžící, který bude výhercem, souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na webových stránkách, účtech na sociálních sítích, případně v mediích, které jsou specifikovány v čl. II. odst. 11 těchto pravidel, a to v souvislosti s oznámením vítězství výherce v soutěži a dále případně v souvislosti se zveřejněním a užitím soutěžního příspěvku dle čl. II. bod. 11 těchto pravidel.
 6. Soutěžící poskytuje své osobní údaje vědomě a dobrovolně. Užití osobních údajů podléhá podmínkám ochrany osobních údajů společnosti UVECTO d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik, Slovinsko
 7. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje výhradně na stanovený účel na neomezenou dobu, nejdéle však do výslovného odvolání souhlasu ze strany soutěžícího. I po odvolání souhlasu ze strany soutěžícího je však pořadatel oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém je oprávněn je zpracovat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 8. Soutěžící má právo vyžadovat od pořadatele na základě písemné žádosti potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o soutěžícím zpracovávány, a případně jakým způsobem. Za písemnou žádost se považuje žádost prostřednictvím pořadatele info@lelosi.cz.
 9. Soutěžící má ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zpracování osobních údajů a v návaznosti na čl. 12, čl. 15, čl. 17, čl. 18, čl. 19, čl. 20 a čl. 34 GDPR právo vyžadovat od pořadatele zejména:
 • ve všeobecně srozumitelné formě seznam osobních údajů soutěžícího, které jsou předmětem zpracování, účel jejich zpracování, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může soutěžící požádat o jejich vrácení,
 • likvidaci osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
 • blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud vyhlašovatel zpracovává údaje na základě souhlasu soutěžícího,
 • výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 GDPR,
 1. Soutěžící může vznést písemnou námitku proti zpracování jeho osobních údajů.
 2. Soutěžící může kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů a jejich využíváním v rozsahu, v jakém jsou pořadatelem z titulu poskytnutí souhlasu soutěžícího zpracovány.
 3. Soutěžící je oprávněn v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů podat stížnost/podnět k prošetření zpracování osobních údajů k Úřadu na ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)
 4. Pořadatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů a GDPR. Zpracovatelé jsou povinni dodržovat všechna relevantní ustanovení zákona o zpracování osobních údajů a předpisů souvisejících a GDPR. V takovém případě pořadatel, jakožto správce, prohlašuje, že má uzavřenu zpracovatelskou smlouvu dle čl. 28 GDPR.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo údaje upravit nebo zlikvidovat v případě jejich zřejmé nesprávnosti.
 6. Soutěžící, který poskytl své osobní údaje, zodpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé.
 7. Soutěžící zapojením do soutěže potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů a že mu byly známy všechny potřebné informace podle zákona o zpracování osobních údajů a GDPR.
 8. Soutěžící zapojením se do soutěže souhlasí bezvýhradně s uvedenými pravidly soutěže.
 9. Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailovou adresu ana.raguz@lelosi.com .

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Soutěžní příspěvky nesmějí obsahovat pornografické, erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy.
 2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, také nenese odpovědnost za tiskové chyby
 3. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
 4. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmysl poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže, byť ve stadiu pokusu, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

Tato pravidla nabývají účinnost dne 3. 6. 2024